logo.svg
logo.svg

Privacy verklaring

Online Grafics wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.
De privacy van onze klanten is reeds vanaf het ontstaan van Online Grafics een uiterst belangrijk punt en zorg. Bij Online Grafics worden uw klantgegevens, net zoals de klant zelf, op een respectvolle manier behandeld.

 

Ons Privacy-beleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacy notice. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens.

Eerst en vooral houdt Online Grafics zich eraan om uw gegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen:

  privacynotice-persoonsgegevens.png

  waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

   

  Welke gegevens verzamelen we?

  We houden uitsluitend het minimum aan noodzakelijke contactgegevens bij (zoals: voornaam, familienaan, adres, GSM of telefoonnummer, email, klantnummer, ed.) om u te kunnen identificeren als individu, of als medewerker van een bedrijf. Voor professionele klanten of bedrijven houden we ook bedrijfsgegevens bij zoals; firmanaam, adres, telefoon, fax, bedrijfs-email, BTW-nummer, ed. Op deze manier voeren we een professionele en degelijke bedrijfshuishouding met onze klanten.

   

  Verder houden we ook volgende gegevens bij:

  • Camerabeelden worden opgenomen en dienen voor beveiliging (diefstal, vandalisme, ..)
  • IP gegevens bij het bezoeken van onze site.
  • uitsluitend bij noodzaak voor technische ondersteuning in de dienst naverkoop de wachtwoorden of toeganscodes.

   

  We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

  Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

   

  Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

   privacynotice-verwerkenpersoonsgegevens.png

   Doel en rechtmatigheid: waarom verzamelen we uw gegevens?

   Online Grafics zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen.

    

   Het spreekt voor zich dat Online Grafics alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Online Grafics voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

    

   De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot de realisatie van de doeleinden van de verwerking.

    

   Online Grafics bvba is verantwoordelijk voor de verwerking en verwerkt je persoonlijke gegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

    

   • voeren van een degelijk klantenbeheer, administratie en correcte boekhouding zijn correcte en volledige klantgegevens van belang.
   • uitvoeren van onze dienstverlening zoals dienst na verkoop en Support. Online Grafics streeft de beste mogelijke klantservice na, hiervoor verzamelen we uw klantgegevens zodat we met elkaar kunnen communiceren. Zo kunnen we optimale support bieden, geven we antwoorden op uw technische vragen en bieden we oplossingen aan om u verder te helpen. Ook voor omruilingen onder garantie en herstellingenhebben we uw klantgegevens nodig.
   • bezorgen van nuttige en noodzakelijke informatie over onze professionele activiteiten, maar ook vb uitzonderlijke openingsuren (Late Night Shopping, Open op zondag of sluitingsdagen ed.)
   • informatieve nieuwsbrieven bezorgen met kennis en knowHow over nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, beuzen, events, opleidingen, ed. We zorgen er tevens voor dat er geen onnodige mails of te veel mails verstuurd worden, dit uit respect voor de Ontvanger. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.
   • informeren van promotionele acties over nieuwe producten & diensten die voor onze klanten zinvol kunnen zijn.
   • rapportering voor interne doeleinden.
   • voor het beter afstemmen van onze website op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers en klanten.
   • voor bewakingsdoeleinden en ter bestrijding van fraude

   Delen van uw gegevens met derden.

   Lab9 zal de persoonsgegevens nooit verkopen of delen met derden, met uitzondering indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant (vb. omruiling onder garantie, rechtstreekse levering met extern transport, licentie op naam, …) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

    

   Ons visitekaartje met alle nodige informatie.

   Online Grafics is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Online Grafics ? Contacteer ons:

   Verwerkingsverantwoordelijke         Online Grafics bvba

   Maatschappelijke zetel                        Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk.

                                                                            Tel 056 255 511

   verantwoordelijke GDPR                      Stefaan Seye:  privacy@lab9.be

    

   Ben je van mening dat Online Grafics bvba je privacy op heeft geschonden, dan kan je best in eerste instantie schriftelijk contact opnemen via mail privacy@lab9.be of via het contactformulier op www.Lab9.be. We zullen met alle aandacht uw melding behartigen.

   De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

   Toezichthoudende autoriteit          GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit Contactgegevens

   Contactgegevens                                  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                                                                         +32 (0)2 274 48 00

                                                                         contact@apd-gba.be

                                                                         www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

    

   Online Grafics is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Online Grafics de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Online Grafics is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

    

   Wij luisteren naar uw vragen.

   Ethiek is een uitermate belangrijk punt bij Online Grafics. Elke klant of Gebruiker kan er op vertrouwen dat Online Grafics op een correcte manier de persoonsgegevens verwerkt, met het volle respect voor de klant. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de hierin uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden.  Online Grafics garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. U kunt bij Online Grafics als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

    visual-luisterennaarvragen.png

    U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

     

    Elke schriftelijke aanvraag samen met een kopie van je identiteitskaart kan je indienen naar Online Grafics bvba, Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk of per e-mail via privacy@lab9be. Aanvragen worden behandeld binnen de 30 dagen en verwerkt binnen de 45 dagen.

     

    Minderjarigen.

    Online Grafics richt zich tot bedrijven, niet tot particulieren. Online Grafics heeft niet de bedoeling of intentie om gegevens te verzamelen van jonderen onder de 16 jaar. We adviseren dat ouders of voogd desgevallend betrokken worden bij aankopen voor zij die jonger zijn dan 16 jaar.